fbpx Skip to main content

Seeds of
Empathy

Seeds of Empathy er laget for barn i 3-5 årsalderen i barnehagene,  for å utvikle sosial og emosjonell kompetanse, holdninger og leselyst. Dette gjøres gjennom opplæring av ansatte

Programmet

Vi underviser en serie med temaer der hvert tema går over tre uker.

Første og andre uke i hver serie vil instruktører (ansatte i barnehagen som har gjennomgått en opplæring) engasjere små grupper med barn i interaktive- og kreative aktiviteter.

Den tredje uken vil en familie-guide (en annen barnehageansatt som har fått spesiell opplæring) gjennomføre et familiebesøk.
mmer en baby (2-4 mnd. når programmet starter) sammen med forelder/-re på besøk i en halv time.

Familieguiden oppmuntrer barna til å observere babyens utvikling, sette navn på babyens følelser, og snakke om sine egen og andres følelser.

Familiebesøk

I hjerte av programmet er en baby og foreldre fra nærområdet. De besøker barnehagen hver tredje uke gjennom programåret. En familieguide hjelper barna til å se babyens utvikling og til å sette navn på babyens følelser. I denne erfaringsbaserte læringen er babyen “Lærer” og et verktøy som familieguiden bruker for at barna kan identifisere og reflektere over sine egne og andres følelser. Denne kunnskapen om følelser, som de lærer i programmet, gir et fundament for tryggere og mer omsorgsfulle miljø i banehagen. Barna blir endringsagentene.De blir mer kompetente i å forstå egne- og andres følelser(empati), og det er derfor mindre sansynlig at de vil såre hverandre fysisk, psykisk eller psykologisk gjennom mobbing eller på andre måter.

 

Lese samling

I Seeds of Empathy bruker vi historier for å hjelpe barna til å utforske egne følelser og ta andres perspektiv. Holdninger til lesing blir skapt tidlig gjennom gode relasjoner, og derfor er barnehagelærere viktige rollemodeller. I Seeds of Empathy holder minst to instruktører disse lese stundene. Det er en læreplan for hele programmet og det brukes to bøker pr tema. Læreplanen binder sammen bøkene og familiebesøkene for de ulike temaene.

Faglig utvikling

I tillegg til de første tre dagene med opplæring, tilbyr Seeds of Empathy en serie workshops med faglig utvikling for barnehageansatte. Disse workshopsene starter året etter at ansatte har tatt den første opplæringen.

Ved å bygge på det kraftfulle i gode relasjoner tidlig i livet, har ansatte en stor mulighet til å lære bort viktig kunnskap på en morsom måte og øke barnas repertoar av ferdigheter

Våre partnere i programmet

Seeds of Empathy familien

Seeds of Empathy familien er selve hjertet i programmet. Dere demonstrerer tilknytningen mellom foreldre og barn for barnehagebarna, og viser dem den første og mest kraftfulle empatien. Ved å gjøre det, støtter dere utviklingen av barnas sosiale og emosjonelle kompetanse, får en bedre forståelse av babyens utvikling og behov og bygger en positiv forbindelse mellom barna, barnehagen og nærmiljøet.

Vi ønsker familier som bor i kommunen og som kan reflektere kultur, mangfold og språk fra lokalmiljøet.

Dette knytter bånd mellom barna i barnehagen og Seeds of Empathy familien og det blir forsterket når barna ser foreldrene og babyen på gata og de lurer på hvordan “deres” baby har det.

Både mødre og fedre er velkommen til å delta siden vi fokuserer på den trygge tilknytningen mellom foreldre og barn. Rundt det lilla teppet vil barna kunne se den gode tilknytningen mellom foreldrene og babyen der forelderen er inntonet mot babyens følelser, behov og intensjoner.

Administrator

Administrator er den som holder kontakten mellom leder av Seeds of Empathy og barnehagen. Han/hun er ansvarlig for å planlegge lese samlingene og familiebesøkene og se til at  instruktører  og familieguidene fyller rollene sine. Administrator deltar på familiebesøkene og som instruktør når det er mulig.

Familie guide

Familieguiden hjelper barna observere, kommentere og trekke slutninger om babyens utvikling under familiebesøket.

Familieguiden gir også barna et språk for å benevne babyens følelser. Dette vokabularet hjelper dem å forstå og snakke om egne og andres følelser og gir dem ett grunnlag for å utvikle kunnskap om følelser.

Rollen som familieguide blir støttet gjennom en læreplan med en manual for hvert familiebesøk.

Literacy coaches

Seeds of Empathy lærer opp minst to ansatte som arbeider med barn i aldersgruppen 3-5 år til å bli instruktør. Disse leser for barna under lese stunden og er med på familiebesøket.

Instruktørene i Seeds of empathy er sterke modeller for leselyst , og hjelper de til å utvikle positivitet i forhold til tidlig leseferdighet.

Dette blir forsterket i læreplanen som inneholder utvalgte bøker og maler for innholdet for hver lesesamling.

For mer informasjon, kontakt Maryann Morris

mmorris@rootsofempathy.org

Som sett på

X